Zde se nacházíte: / Barevná louka U Náhonu ve Strakonicích
Ceny jsou zobrazeny bez DPH

Barevná louka U Náhonu ve Strakonicích

Ing. Ondřej Feit, Ing. Marie Straková, Ph.D.,

Úvod

Při navrhování travnatých ploch a záhonů ve veřejné zeleni obcí a měst bývá často pro zahradní architekty a realizátory nejtěžším úkolem jasně stanovit a definovat cíl, kterého chtějí na určené ploše konkrétním zásahem dosáhnout. U druhově pestrých porostů je tento problém zcela zřejmý a rozpor je daný především odlišným vnímáním jednotlivých uživatelů. Porost, který může být jedním člověkem chápán jako velice cenné druhově pestré společenstvo, je jinými lidmi vnímán jako zaplevelená neudržovaná plocha, která do prostor veřejné zeleně nepatří. Bohatě kvetoucí kopretinová louka se obyvatelům měst bude líbit určitě, ale doba mezi výsevem takové směsi a kvetoucími kopretinami trvá skoro 2 roky. Komu by se mezi asfaltovými komunikacemi a panelovými sídlišti chtělo na zeleň tak dlouho čekat. Plevele je na ulicích už tak dost, tak proč se na něj dívat ještě tam, kde by mohl být alespoň parkový trávník.

Příjemným oživením zahradnických úprav jsou, v současné době stále častější, záhony s letničkami s tzv. přímých výsevů, které nejsou svázány ornamentem, působí energicky a svěžími barvami rozjasňují veřejný prostor. Pouze některé jednoleté druhy se na těchto záhonech pravidelně samovolně přesévají, takže se jedná víceméně o krátkodobě založené porosty.

Kombinací těch výhodnějších vlastností květnatých luk a letničkových záhonů je možné vytvořit druhově pestré směsi s letničkami, které jsou stvořené na míru do intravilánu a jejichž obliba na západ od našich hranic stále stoupá. Směsi květnatých luk s určitým podílem letniček mohou být určeny na exponovaná místa v parcích, která jsou pohledově významná, ale z organizačních nebo ekonomických důvodů jim nemůže být věnována intenzívní pravidelná a dlouhodobá péče. Použití těchto směsí je možné v těsné blízkosti zatěžovaných míst, jako jsou chodníky, lavičky, dětská hřiště, stezky pro cyklisty, kruhové objezdy, ostrůvky zeleně zasazené uvnitř komunikací, apod.

Důležitým aspektem při volbě těchto směsí je udržení pozemku v bezplevelném stavu v době mezi výsevem směsi a dostatečným vývinem jednoletých rostlin do té míry, že už se další plevele v porostu neprosadí nebo jsou alespoň při subjektivním vnímání dostatečně potlačeny hýřivou hrou barev kvetoucích rostlin. Období po výsevu směsi (jaro) je nejdůležitější fází pro vytvoření kvalitního porostu v 1. roce. Výsevky směsí květnatých luk s letničkami jsou závislé na podílu šlechtěných letniček (7-30%), vytrvalých bylin (23-50 %) a trav (20-70%) ve směsi a pohybují se mezi 2-5 g/m2. Většinou se porosty v roce založení sečou jednou na konci vegetačního období, maximálně dvakrát, pokud je skutečně potřeba na zapleveleném pozemku v 1. polovině roku provést tzv. „na vysoko“ šetrnou odplevelovací seč. V dalších letech se postupně prosadí vytrvalé byliny a porost dostane postupně charakter květnaté louky.

Louka U Náhonu ve Strakonicích – z pohledu správce zeleně

Když jsme v roce 2013 v městském prostředí vyzkoušeli ve spolupráci se Zahradnickou fakultou MENDELU Brno a týmem paní Doc. Ing. Tatiany Kuťkové, CSc. metodu zakládání letničkových záhonů přímým výsevem, velmi mile nás překvapila pozitivní zpětná vazba od obyvatel města. Oproti jiným strakonickým projektům jsme nezaznamenali téměř žádné negativní reakce či komentáře, což je opravdu výjimečné – i ve Strakonicích totiž platí ono známé rčení, že „doma není nikdo prorokem“. Při terénních průzkumech jsme si všimli, že velký úspěch měla tato letničková směs zejména u starší generace obyvatel. Při hledání odpovědi proč tomu tak bylo, nás napadlo jednoduché vysvětlení. Letničkové záhony plné pestrých květů byly pro starší generaci reminiscencí na dnes již téměř neexistující, intenzifikací zemědělství zničené, kvetoucí louky.

Tento úspěch nás přivedl na myšlenku založit na větší ploše ve městě vytrvalou květnatou louku. Nápad byl uveden v život díky spolupráci s firmou Agrostis Trávníky s.r.o., v čele s Ing. Marií Strakovou, Ph.D. Jako nejvýhodnější lokalitu pro tento projekt jsme vybrali plochu nacházející se takřka v centru města, sevřenou z jedné strany tokem řeky Otavy a z druhé strany tokem bývalého mlýnského náhonu. Celková plocha určená k osetí měla výměru 1400 m². Vzhledem k tomu, že se vybraná lokalita nachází v těsné blízkosti dvou panelových sídlišť, je hojně navštěvovaná a využívaná místními obyvateli při různých volnočasových aktivitách (sport, venčení psů, koupání, apod.). Realizace projektu v této lokalitě nám tak zaručí náležitou zpětnou vazbu od těch, kterým je nejvíce určen (ať už bude jakákoliv).

Cíle, které si společně autoři toho příspěvku zadali ještě před sestavením směsi, byly následující:

1) Louka by měla být opravdu druhově bohatá s vysokým podílem dvouděložných bylin.

2) Vzhledem k poloze louky v okolí sídliště a využívané komunikace, musí být zajištěna atraktivita porostu i v roce založení, pokud možno, co nejdříve od výsevu.

3) Kvetení porostu ve vegetačním období musí být kontinuální, bez výpadků a musí trvat co nejdéle do podzimu.

4) Výsev louky má přispět ke snížení četnosti kosení v místě původního trávníku, který byl mulčován. Očekáváno je kosení 2x ročně.

5) Porost má být vytrvalý z důvodů snížení nákladů na každoroční obnovování atraktivního porostu.

6) Důležitý je environmentální význam, proto je nutné umožnit bezprostřední kontakt občanů s květinami a dopřát uživatelům zapojení všech smyslových vjemů. Konkrétně se jedná o vůně, bzučení hmyzu, dotek a barevnost.

Jak je z výše uvedeného patrné, jednalo se o náročný projekt, který nebylo možné řešit pouze složením směsi, ale podstatnou roli sehrála také dispozice louky, resp. vytvoření příčných travnatých chodníčků ze směsi kostřav, které protínaly napříč louku 2 směry, čímž byl občanům Strakonic dopřán skutečně těsný kontakt s porostem. Při sestavování směsi byly využity zkušenosti ze společného výzkumného projektu firmy Agrostis Trávníky, s.r.o. a Doc. Ing. Tatiany Kuťkové, CSc. z Ústavu biotechniky zeleně Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, který se zabýval vytrvalými květnatými loukami s podílem letniček. Směs U Náhonu ve Strakonicích byla sestavena tzv. „na míru“ pro tuto akci, ale podílem bylin, letniček a trav ve směsi vycházela ze suchovzdorné typové směsi Karneval, která obsahuje 20 % trav, 50 % vytrvalých bylin a 30 % letniček. Celkový počet rostlinných druhů ve směsi dosáhl čísla 70.

Příprava projektu probíhala během roku 2013. Na podzim tohoto roku byla plocha určená pro výsev ošetřena herbicidem a po ukončení vegetace byla provedena střední orba. V březnu 2014 byla zahájena předosevní příprava pozemku. Povrch byl urovnán a vyvláčen branami. V druhé polovině dubna proběhl výsev v dávce 4 g/m2, který byl vzhledem k strukturálně i velikostně pestrému složení osiva prováděn ručně, aby byla zaručena lepší rovnoměrnost výsevu, který prováděly pracovnice Technických služeb Strakonice.

Nejkritičtějším obdobím pro úspěch celého projektu bylo období vzcházení a zapojování porostu, a to jak z hlediska meteorologických podmínek, tak i z hlediska pohybu velkého množství lidí a psů. Optimální srážky krátce po výsevu umožnily rychlé naklíčení osiva. Naneštěstí následovalo asi měsíční, velmi suché období, během kterého bylo třeba vzcházející a na přísušek velmi citlivý mladý porost zalévat. Zálivka byla v té době prováděna 2x až 3x týdně. Zamezení pohybu po čerstvě oseté louce bylo ošetřeno pouze instalací tabulí se zákazem vstupu a častějšími návštěvami správce zeleně. Při nich byly také zaznamenány jediné negativní reakce na tento projekt, a to od procházejících „pejskařů“, kterým se nelíbilo omezení pohybu jejich čtyřnohých miláčků.

Po zapojení a vzrůstu porostu již další péče nebylo třeba. Proběhlo pouze pletí „na vysoko“, kdy byly sestřiženy soliterní rostliny jednoletých plevelů (zejména merlík a lebeda), aby bylo zabráněno jejich vyzrání a vysemenění. První kvetoucí druhy se na ploše začaly objevovat v 2. polovině června, takže v červenci již byl porost plně zapojen a intenzívně kvetl. Postupně rozkvétaly a odkvétaly jednotlivé druhy zastoupené ve směsi, takže se průběžně dynamicky měnil vzhled, textura a intenzita barev vybraných kultivarů letniček.

Následovalo období radosti, protože díky obohacení směsi letničkami byl efekt kvetení již v tomto roce velmi výrazný. Ohlasy na založení květnaté louky byly od obyvatel města, turistů i odborné veřejnosti velmi pozitivní. Výrazný byl především pozdně letní akcent červených ostálek, kterým teplé babí léto umožnilo vyniknout v celé jejich kráse. Také díky nim bylo na konci září upuštěno od plánovaného pokosení louky, které mělo být součástí odborného semináře, věnovaného právě novým trendům v použití květin ve veřejné zeleni. Porost byl nakonec díky velmi dlouhému a teplému podzimu posečen až na konci měsíce října.

Díky nadšení a pomoci ředitele TS Strakonice Ing. Němejce vzniklo i dokumentační letecké video, které zachycuje dobu nejbujnějšího rozkvětu louky z ptačí perspektivy. Video je možné shlédnout na www.agrostis.cz.

Na hodnocení projektu je po prvním roce od založení louky ještě brzy, ale již nyní je zřejmé, že tento způsob využití porostu je možné doporučit. Experimentování v reálném městském prostředí pomáhá ověřovat stávající znalosti a posouvá náš obor kupředu. Leckdy je to také velké a napínavé dobrodružství. Je-li pak navíc završeno pozitivní zpětnou vazbou od obyvatel města, je to pro správce zeleně ta nejlepší odměna.