Zde se nacházíte: / Druhově pestré travní směsi regionálního původu – sběry osiva a využití v CHKO Moravský kras
Ceny jsou zobrazeny bez DPH

Druhově pestré travní směsi regionálního původu – sběry osiva a využití v CHKO Moravský kras

Mgr. Zdeněk Musil

Jelikož veškeré výsevy osiva do volné krajiny ovlivňují rostlinná a potažmo i živočišná společenstva, je třeba přistupovat k přípravě směsí

obezřetně a účelně k tomu kterému typu stanoviště, k lokalitě, regionu apod. Abychom zachovali co nejvyšší druhovou diverzitu a tedy i pestrou a co

nejvyváženější přírodu kolem nás, (zachovali si tedy příjemné prostředí, v němž žijeme), je třeba držet se některých zásad a doporučení.

 

Regionální travní směs 

Definice: Travinobylinná směs se specifickým druhovým složením a původem v regionu, kde se následně vysévá. Její složení vychází z přirozených společenstev daného území.

 

Zásady užívání nejen regionálních travních směsí:

- nepoužívat křížence a odrůdy vzniklé polyploidizací či mutagenezí
- nepoužívat cizí a neznámé či neověřené odrůdy
- nepoužívat invazní nebo expanzivní druhy a odrůdy rostlin
- nepoužívat (bez povolení orgánu ochrany přírody) zvláště chráněné a vzácné druhy rostlin
- regionálně úzce vázané druhy či odrůdy nepoužívat pro distribuci do vzdálených regionů

 

V rámci vývoje, distribuce, prodeje a používání regionálních travních směsí ctíme 

Standardy AOPK ČR: http://standardy.nature.cz/schvalene-zneni-standardu

 

Zásady při využívání zdrojů osiva (Standard AOPK ČR):

 

1) V rámci vymezených oblastí původu osiva bude respektována vzájemná geografická blízkost zdrojových a obnovovaných (cílových) lokalit.

2) V případě vzdálenějších lokalit bude respektována alespoň přibližně nadmořská výška zdrojových a obnovovaných ploch.

 

3) Osivo z dané lokality sběru může být použito na stanovištně odpovídajících obnovovaných plochách i za hranicí vymezených oblastí původu osiva do vzdálenosti 10 km.

 

Využití regionálních travních směsí v regionu Moravský kras

 

1) Ochrana biodiverzity a stability travních porostů v MK


2) Protierozní opatření – závrty, travnaté pásy v okraji orné půdy nad žleby
3) Zatravňování orné půdy nad jeskynními systémy
4) Dosevy do druhově chudých travnatých ploch
5) Dvě reg. směsi již v nabídce firmy AGROSTIS Trávníky s.r.o. pro r. 2015
6) Nabídka zájemcům o zakládání travnatých ploch v obcích a okolí MK
7 )Zpestření druhového složení stávajících trávníků v obcích a okolí MK
8) Doporučení  (příp. podmínka) Správy CHKO MK žadatelům oz atravnění ploch na území CHKO MK k využití těchto směsí.