Zde se nacházíte: / Jak založit květnatou louku?
Ceny jsou zobrazeny bez DPH

Jak založit květnatou louku?

V poslední době se ve veřejné zeleni, ale i v soukromých zahradách lidé stále častěji navrací k zakládání bylinných trávníků a květnatých luk. A proč?

Bylinné trávníky a květnaté louky mají hned několik předností. Vedle významné estetické hodnoty je to především omezení počtu sečí během vegetačního období a to na 2-3 seče. Dále již výše zmíněná podpora diverzity a to nejen rostlinných, ale i živočišných druhů, kteří v těchto porostech nalézají útočiště. Obecně je udávána diverzita živočišných druhů v louce o řád výše než diverzita rostlinných druhů! Kvalita získané píce je srovnatelná s komerčními směsmi. Vyšší výsevek taktéž zabraňuje půdní erozi.

Nevýhodou může být vyšší cena osiva a nutnost odklizení pokosené nadzemní biomasy. Bylinné trávníky a květnaté louky se nedají využít na intenzivně zatěžovaných plochách.

Založení porostu:

Před vysetím osiva na plochu by měl být pozemek zbaven vytrvalých plevelů, upraven orbou, smykováním a urovnán. Osivo se vysévá nejčastěji v podzimním období, ale je možný i jarní výsev. Při jarním výsevu nevzejdou semena, která před vyklíčením vyžadují projít obdobím chladu a vyklíčí až v následujícím roce. Výsevné množství je velmi variabilní od 2,5 do 20 g/ m2. Hloubka výsevu je taktéž diskutabilní. Vzhledem k tomu, že se jedná o travinobylinnou směs a nároky na hloubku výsevu se u jednotlivých komponentů značně liší je nutné zvolit kompromis. Nejlépe je vysévat na povrch půdy. Po výsevu je dobré plochu uválet mřížovým válem.

Následná péče:

V prvním roce po založení je nutné provést odplevelovací seč. První kosení se provádí nejlépe lištovou sekačkou, aby nedošlo k vytrhání málo zakořenělých rostlin. Je dobré ponechat vyšší strniště. Je nutné dbát také na to, aby seč proběhla tak, aby plevele nestihly vykvést a vysemenit. Častější kosení v následujících letech se aplikuje podle potřeby tak dlouho, dokud nedojde k radikálnímu snížení plevelů. Později plně zapojený porost růst plevelů značně omezuje.

Pro více otázek nás neváhejte kontaktovat telefonicky, emailem.

Váš Tým Květnaté Louky