Kostřava červená

Kostřava červená je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. Je velmi přizpůsobivá a  hojně zastoupená v  různých typech travních porostů. Šlechtí se především pro trávníkové a  doplňkově pro pícninářské využití, a  to ve třech morfologicky odlišných formách: trsnaté, krátce výběžkaté a  dlouze výběžkaté.

Stanoviště:
Široká stanovištní amplituda, od suchých nížinných luk po vlhké horské louky a  pastviny.

Výskyt: Nížiny až hory.

Význam a biologické vlastnosti:
Kostřava červená je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. Je velmi přizpůsobivá a  hojně zastoupená v  různých typech travních porostů. Šlechtí se především pro trávníkové a  doplňkově pro pícninářské využití, a  to ve třech morfologicky odlišných formách: trsnaté, krátce výběžkaté a  dlouze výběžkaté. Trsnaté a  krátce výběžkaté odrůdy jsou základem nejjemnějších okrasných trávníků, nejkvalitnější odrůdy se používají též na golfová jamkoviště. Výběžkaté trávníkové odrůdy se uplatňují více v  užitkových a  krajinných trávnících, zejména na chudších a  sušších stanovištích. Travní druh poměrně dobře přežívá sucho a  horko a  lze ji dobře využít i  na částečně zastíněných stanovištích. V  nehnojených extenzivně využívaných porostech často zcela převládá. Snáší časté a  nízké kosení, hůře snáší větší zatížení. Pro pícninářství má největší význam dlouze výběžkatá forma. Odrůdy se uplatňují v  extenzívně obhospodařovaných trvalých lučních i  pastevních porostech na extrémnějších stanovištích (ve vyšších polohách, chudších půdách); zaplňují v  nich spodní patro porostu a  zvyšují stabilitu drnu. Kvalita píce je průměrná.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý trsnatý druh ozimého charakteru vytvářející krátké i  dlouhé podzemní výběžky.
Výška rostliny: 20–100 cm

Vegetativní orgány:
Stéblo: Tuhé, přímé, hladké.
List: Listové čepele přízemních listů štětinovité, hluboce rýhované, u  stébelných listů většinou ploché. Listové pochvy hladké, uzavřené, u  dolních listů načervenalé, později vláknitě rozpadavé; Místo oušek jsou na přechodu listové pochvy a  listové čepele naznačeny jen malé výstupky, jazýček je zakrnělý. Vernace složená.

Generativní orgány:
Květenství: Nafialovělá, vzpřímená lata. Spodní větévky laty nesou vždy jednu kratší příosní větvičku. Klásky štíhlé, 4–6květé, osinaté.
Termín květu: V–VII
Plod: Obilka pluchatá, štíhlá. Plucha je ostře zašpičatělá, osinatá, osinka je dlouhá asi 1–2 mm. Stopečka válcovitá, hustě chlupatá, nahoře „talířovitá“, žlutá až žlutozelená.upatá, HTS těžko oddělit od pluch.
Krátce výběžkatá forma: Délka obilky: 4,6–7 mm, šířka obilky: 0,8–1,5 mm,
HTS 0,9–1,4 g, počet obilek v  1 g = 800–1000.
Dlouze výběžkatá forma: Délka obilky: 4–6 mm, šířka obilky: 1 mm,
HTS 0,8–0,9 g, počet obilek v  1 g = 1000–1200.
Trsnatá forma: Délka obilky: 4 mm, šířka obilky: 1 mm,
HTS 1 g, počet semen v  1 g = 1000.