Nabídka směsí pro opylovače

Naše společnost se již řadu let věnuje produkci travinobylinných směsí, mezi které patří i osiva, jejichž složení jde přímo naproti potřebám opylovačů. Pojďme se s nimi lépe seznámit!

NEKTAR - Travinobylinná směs pro včelí pastvu

Je v nabídce teprve od loňského roku. Náš sortiment NEKTAR doplnil coby výsledek výzkumného projektu, na kterém se náš kolektiv aktivně podílel. Zastoupení nektarodárných rostlin ve směsi NEKTAR zajišťuje opylovatelům kontinuální snůšku pylu i nektaru po celou dobu vegetace a také druhovou bohatost pylu (tedy i esenciálních  aminokyselin, vitamínů, fenolických látek a mikrobioty nutné pro optimální fungování zažívacího traktu hmyzu). Začleněním směsi do krajiny je podpořena tvorba krajinné mozaiky, na niž je navázáno drobné ptactvo a drobná zvěř. Tím směs přispívá ke stabilizaci ekosystému, tedy celého potravního řetězce. Osivo lze využít i pro pícninářské účely.

Více informací

VILÍK - Včelí pastva medonosná

Tato stálice našeho sortimentu pro včelaře je ryze produkčního charakteru. Neobsahuje žádné travní druhy, přesto, díky vysokému podílu jetelovin, dostatečně zajistí vytrvalost porostu po dobu více let. Nejedná se však o vytrvalý porost a po více letech je třeba jeho obměna.

Všechny zvolené druhy ve směsi však nabízí bohatý zdroj pylu a nektaru pro včely i další v přírodě žijící opylovače. Druhová diverzita směsi poskytuje nejen potravu, ale také útočiště pro mnoho druhů hmyzu a motýlů. Svým vzezřením nenavozuje dojem přirozeného společenstva. Vysévá se na jaře.

Více informací

PAPILIO - Směs pro dosev trávníků

Tato směs byla zrozena snahou o zvýšení druhové pestrosti jílkových monokulturních porostů v městských parcích, které byly dříve často koseny a nyní, při snížení četnosti seče na 2x ročně v režimu louky, jsou tyto plochy druhově chudé a ekologicky nestabilní. Stávající porost je po dosevu odolnější vůči suchu a v létě zůstává zelený. Ve směsi jsou zastoupeny hostitelské rostliny několika druhů motýlů a díky vysokému zastoupení jetelovin je směs rovněž vhodná pro včelí pastvu.

Více informací

MP-10 Směs pro myslivecké odváděcí políčko

Primárním účelem této směsi je snížení škod způsobených zvěří na okolních kulturách. Složení směsi je stanoveno s ohledem na získání kvalitního sena a výživu pro srnčí zvěř a zajíce. Nabízí úkryt pro bažanty, ale díky vysokému podílu jetelovin je také významným zdrojem potravy pro opylovače.

Více informací