Využití druhově pestrých směsí v přírodních zahradách

Návrat k přírodě a přijímání permakulturních principů se stává životním stylem mnoha lidí, kteří se již cítí vyčerpáni každodenním shonem a soutěží o svůj čas, ale i osvícených nadšenců, kteří vidí více do budoucna a uvědomují si křehkost našeho životního prostředí.

Tento trend se promítl do mnoha projektů a dotačních titulů, v nichž jsou podporovány přírodní zahrady s druhově pestrými porosty. „Květnaté louky“ do oblíbených přírodních zahrad mateřských a základních škol slouží ke studijním účelům a pochopení, jaké vztahy v přírodě fungují, ale i jak dokáže být příroda nevyzpytatelná.

Základními principy přírodních zahrad je jejich udržitelnost a soběstačnost, proto se při tvorbě směsí do přírodních zahrad vychází z místních geologických, biologických a ekologických podmínek. Při výběru jednotlivých komponent se klade důraz na širokou druhovou pestrost a upřednostňují se rostlinné druhy typické pro dané území. I když je obvykle ze strany zahradního architekta cítit snaha dosáhnout co nejvyššího podílu bylin v porostu, a tomu často odpovídá i složení směsi, v praxi je pomalý počáteční vývoj směsi s nízkým zastoupením travin vzhledem k pravidelné intenzitě zátěže skupinami dětí, spíše komplikací.
Je logické a uživatelsky příjemné, že ze strany investorů je zájem o pokud možno, co nejrychlejší zapojení porostu, aby zahrada sloužila dětem co nejdříve. V tom případě je potřeba podíl trav ve směsi navýšit a z bylinných druhů zvolit ty, které budou v porostu nejlépe čelit konkurenci ostatních rostlinných druhů.
Z tohoto pohledu je důležité rozdělit pobytové plochy v zahradě na prostor pro hru, kde se předpokládá intenzívnější zátěž a na okrajové plochy, kde je možné zvolit porosty vyšší, pohledově zajímavé nebo jinak účelově specifické (směsi pro opylovače nebo motýly).

V sousedním Německu je pro zatěžovaný druhově pestrý trávník zaveden termín „Bylinný trávník“, což je travobylinné společenstvo, jehož estetická funkce je zajištěna zapojeným nízkým porostem s různobarevností květů, především sedmikrásek.
Trávníky mají širokou druhovou diverzitu, dobře snáší zátěž, a proto jsou výborně využitelné pro přírodní zahrady v místech, kde se děti pravidelně pohybují. V porostu jsou přítomny nejenom trávy, ale také byliny (řebříček obecný, svízel syřišťový, pampeliška obecná, kopretina bílá, jitrocel prostřední, černohlávek obecný, pryskyřník hlíznatý, mateřídouška, hvozdík) a jeteloviny (štírovník růžkatý, tolice dětelová). Jetel plazivý, zvláště drobnolisté odrůdy, se jeví jako vhodný doplněk do těchto nízko sečených bylinných trávníků v méně příznivých podmínkách, v nichž zvyšuje odolnost k suchu a dodává potřebný dusík. Trávník velmi dobře plní protierozní funkci a vyžaduje nižší úroveň péče, která spočívá pouze v pravidelném sečení na výšku kolem 6-7 cm v intervalu 14 dní. Hnojení ani ošetření herbicidy nepřipadá v úvahu, protože právě tento režim následné péče podmiňuje výskyt sedmikrásky chudobky. 

Příklad složení směsi pro Bylinný trávník
Trávy 96%: Agrostis capillaris 5%, Cynosurus cristatus 5%, Festuca brevipila 7%, Festuca rubra commutata 18%, Festuca rubra rubra 36%, Festuca rubra trichophylla 10%, Poa pratensis 15%
Byliny 4%: Achillea millefolium 0,1%, Dianthus deltoides 0,5%, Galium verum 0,4%, Leontodon hispidus 0,2%, Leucanthemum vulgare 0,5%, Lotus corniculatus 0,2%, Plantago media 0,3%, Prunella vulgaris 0,7%, Ranunculus bulbosus  0,2%, Sanguisorba minor 0,2%, Thymus pulegioides 0,4%, Trifolium repens ´Pirouette´ 0,3%
Doporučený výsevek: 10-15 g/m2

V přírodních zahradách je výsev Květnaté louky - směsi s vyšším podílem bylin (30-80 %) možný za předpokladu, že je uživatel pozemku s pomalým vývojem porostu srozuměn, protože náklady na osivo jsou i při malém výsevku od 2 do 5 g.m-2  nemalé. S vysokým podílem bylin ve směsi souvisí i riziko zaplevelení, protože travní druhy, které se vyvíjejí rychleji než byliny, jsou schopny výskyt alespoň části plevelných druhů na stanovišti omezit, současně jsou však potlačovány i žádoucí konkurenčně slabé druhy bylin. Většímu výskytu plevelných druhů je možné alespoň částečně předejít výsevem druhově pestré směsi s podílem jednoletých bylin (letniček), které kvetou již v roce založení a mají rychlý počáteční vývoj.

Téma přírodních zahrad, respektující zásady permakultury, klade na travnaté plochy požadavky zcela odporující tradičním intenzívním přísně sterilním trávníkům. Tzv. „Jedlé trávníky“, jak jsou tyto plochy nazývány, slouží primárně k produkci potravy pro člověka a obsahují větší zastoupení rostlinných druhů s léčivým účinkem (třezalka, řepík, mateřídouška, řebříček) nebo s možností využití v kuchyni (čekanka, krvavec, popenec, jitrocel).

Kromě Jedlých trávníků jsou do přírodních zahrad navrhovány směsi, které pomáhají vytvářet podmínky pro výskyt různého hmyzu. Oblíbené jsou „Motýlí louky“ a také směsi pro opylovače. U těchto typů směsí platí zásada neposekat nikdy celou plochu jednorázově v době vegetace. Šanci na přežití hmyzu zvyšuje i vyšší výška strniště (alespoň 5 cm).
„Medonosné směsi“ obvykle neobsahují žádné travní druhy, přesto díky vysokému podílu jetelovin, mohou dostatečně zajistit vytrvalost porostu po dobu více let. Všechny zvolené rostlinné druhy nabízí zdroj pylu a nektaru pro včely i další v přírodě žijící opylovače. Druhová diverzita směsi poskytuje nejen potravu, ale také útočiště pro mnoho druhů hmyzu a motýlů. Směsi jednoletého i víceletého charakteru jsou vhodné pro jarní výsevy a není u nich kladen důraz na výšku porostu. 

Příkladem víceleté druhově pestré směsi pro opylovače je komerční směs VILÍK – včelí louka medonosná, která obsahuje 41 rostlinných druhů.
Byliny 62%: Achillea millefolium 1,8%, Alcea rosea 5%, Anthemis tinctoria 0,9%, Calendula officinalis 5%, Centaurea cyanus 3%, Centaurea jacea 1%, Coriandrum sativum 2%, Daucus carota 2%, Echium vulgare 3%, Fagopyrum esculentum 7%, Helianthus annuus 6%, Hypericum perforatum 1%, Inula helenium 2%, Linum usitatissimum 2%, Malva mauritiana 5%, Myosotis arvensis 0,2%, Oenothera biennis 2%, Origanum vulgare 0,9%, Papaver rhoeas 0,3%, Phacelia tanacefolia 0,1%, Pyrethrum corymbosum 0,8%, Salvia pratensis 1%, Sanguisorba minor 5%, Silene vulgaris 0,5%, Silybum marianum 3%, Tanacetum vulgare 0,5%, Verbascum densiflorum 0,7%, Verbascum nigrum 0,2%,
Jeteloviny 38%: Anthyllis vulneraria 2%, Lotus corniculatus 3%, Lupinus albus 3%, Medicago lupulina 1%, Medicago sativa 2%, Onobrychis vicifolia 8%, Securigera varia 1%, Trifolium incarnatum 5%, Trifolium pratense 4%, Trifolium repens 2%, Trifolium resupinatum 2%, Vicia pannonica 3%, Vicia villosa 2%
Doporučený výsevek: 2-4 g/m2

Víceletá směs Vilík je navržena tak, aby poskytovala dostatečně hojnou pastvu pro včely nejen v roce založení, ale i v dalších letech. Současně je směs atraktivní, barevně pestrá a semínka některých druhů ve směsi (slunečnice) jsou vhodná i pro zimní krmení ptactva.

Současný trend zakládání přírodních zahrad znamená vytváření životního prostoru, který dětem v urbanizovaném prostředí i na venkově umožňuje plnohodnotný kontakt s přírodou a prostřednictvím těsného kontaktu s rostlinami i živočichy je učí pochopit vzájemné vztahy mezi všemi složkami ekosystému zcela přirozeně neboli v souladu s přírodou.