Květnatou louku do zahrady? Proč ne?

Luční ekosystémy představují největší diverzitu druhů i biotopů. Většina z nich vznikla historickou hospodářskou činností odlesňováním a získáváním prostoru pro pole a pastviny. Přirozené květnaté louky vyskytující se nad horní hranicí lesa byly rozšiřovány do nižších pásem na úkor lesní vegetace a mají charakter polopřirozených luk. Původní polopřirozené porosty vyžadují značný podíl lidské práce s využitím pastevního hospodářství. V důsledku opouštění těchto forem hospodaření dochází k degradaci a snižování biodiverzity lučních porostů.

 

S přáním založení tzv. „květnaté louky“ se zahradnické firmy stále častěji setkávají nejen v soukromých zahradách, kde se lidé chtějí obklopovat barevností a estetickým působením druhově pestrých směsí, ale také ve veřejné zeleni, ať už se jedná o požadavek na založení „květnaté louky, bylinného trávníku, konkrétního bylinného biotopu nebo krajinného trávníku s podílem bylin“. Všemi těmito pojmy rozumíme druhově pestrou směs obsahující  v různém podílu určitý počet travních druhů, jetelovin a ostatních dvouděložných bylin.

 

Druhové bohatství těchto porostů je dáno především zastoupením specifické skupiny dvouděložných rostlin, které se v průběhu let mění v závislosti na způsobu jejich využívání. Požadavky na vysoký počet rostlinných i živočišných druhů na stanovišti, sladěná, déletrvající a střídavá barevnost porostu, zachování protierozní funkčnosti, požadavky z hlediska zdravotního (problematika pylových alergií), případně využitelnost jednotlivých částí bylin pro léčivé účely a jiné, předurčují i specifický přístup k tvorbě květnatých luk a jejich využívání. 


Přestože se zakládáním a ošetřováním květnatých luk odborná literatura zabývá a informace o nízké četnosti kosení květnatých luk, jejich nízké úrovni výživy a hnojení, popř. o důkladné čistotě pozemku před vysetím jsou poměrně známé, stále se nedaří více rozšířit zakládání květnatých luk v privátních zahradách a ve veřejné zeleni a zahradnické firmy se často záměrně brání předpokládanému neúspěchu. 


Hlavní důvody pro omezené zakládání  druhově pestrých směsí ve veřejné zeleni a v rodinných zahradách jsou nejčastěji vysoká cena dostupného osiva, pomalý vývin a zapojení porostu, vysoké zaplevelení porostu, nevhodnost na svažité pozemky, doporučovaný nízký výsevek, komplikovaná technologie výsevu, apod. 


Výše uvedené důvody se snaží ve svých směsích eliminovat firma Agrostis Trávníky, s.r.o. v Rousínově, na jejíž pokusných pozemcích byl na podzim roku 2006 založen vícefaktorový pokus s cílem zhodnotit vliv výsevku a podílu bylin ve směsi na vzhled  a rychlost zapojení porostu  květnatých luk.
Na pokusných parcelách (plocha jedné parcely =  6m2) bylo vyseto 13 druhů bylinných směsí různého složení v následujících variantách:
    
1. Varianta: výsevek 2 g/m2         +  80 % podíl bylin ve směsi
2. Varianta: výsevek 10 g/m2      + 10 % podíl bylin ve směsi
3. Varianta: výsevek 20 g/m2     + 3 % podíl bylin ve směsi  


Z hodnocení jednotlivých variant složení a výsevků květnatých luk vyplývá, že vyšší výsevek a vyšší podíl nízkých trav ve směsi umožnil rychlé zapojení porostu již v 1. užitkovém roce, takže byla dobře splněna půdoochranná funkce porostu a směs je možné využít i na erozí ohrožená stanoviště. Současně se zvýšením podílu trav ve směsi došlo také k omezení růstu plevelů a z ekonomického pohledu také ke snížení ceny bylinné směsi. Ve 2. užitkovém roce působí porost obsahující původně pouze  3% bylin ve směsi  přirozeně esteticky, byliny kvetou a porost je zapojený i po seči.  

  
Tyto výsledky odpovídají zkušenostem ze sousedního Německa, kde se s úspěchem vysévají druhově pestré směsi vycházející z doporučení RSM, což je systém chránící do určité míry zákazníky před vědomými či nevědomými chybami firem, dodávajících travní a bylinné směsi. 


Zahraniční materiály semenářských firem uvádějí receptury různých typů bylinných směsí pro odlišná stanoviště, jejichž základem jsou obvykle trávy (4-10 druhů při 70 – 97% podílu ve směsi) doplněné o jeteloviny (1 – 6 druhů) a luční byliny (2 – 56 druhů) při celkovém velmi variabilním výsevním množství od 2, 5 do 30 g.m-2 (podle účelu využití porostu). Zatímco u trav je v zahraničí ve směsích květnatých luk běžně dodáváno osivo povolených vyšlechtěných odrůd, u bylin zaručují dodavatelé domácí původ přírodního nešlechtěného osiva. 


Zkušenosti z vlastního výzkumu a ze zahraničí uplatňuje firma Agrostis Trávníky ve svých vlastních druhově pestrých bylinných směsích, které na přání dodává zahradnickým firmám na základě konkrétních stanovištních podmínek a představ investorů o budoucím využívání kvetoucích trávníků.